Header

Guyyaan Turizimii addunyaa akka addunyaatti yeroo 43ffaaf, akka biyyaatti yeroo 35ffaaf, akka Oromiyaatti ammoo yeroo 18ffaaf mata duree "Yaadama Haaraa Turizimiif" jedhuun walta'insa Biiroo Aadaafi Turizimii Oromiyaafi Bulchiinsa Godina Harargee Bahaatiin Magaalaa Hararitti kabajamaa jira. Oromiyaan bakkeewwan seenaa qabeessa Turizimiif oolan kan maddi galii isaanii guddina biyyaaf murteessaa ta'an hedduu kan qabdu yoo ta'u kaayyoon Guyyaa Turizimii kabajuus "iddoowwan hawwaata turiizimii Oromiyaa beeksisuu fi madda galii naannichaa taasisuu" dha.

Turizimiin dameewwan guddina diinagdee biyyootaa keessatti gumaacha guddaa taasisan keessaa tokko yoo ta'u biyyoonni misooma turizimiirratti hojjetan qalbii uummata addunyaa hawachuun madda galii taasifatan hedduudha. Biyyi keenya bakkeewwan hawwata turizimiif ta'uun galii guddaa argamsiisuu danda'an hedduu qabaattus sirnaan itti fayyadamaa hin turre. Haata'u malee yeroo ammaa kana dameewwan dinagdee mootummaan xiyyeeffannoo addaa kennee hojjechaa jiruu dameen turizimii isa tokkodha. Haaluma kanaan guyyaa Turizimii addunyaa Naannoo Oromiyaa sirnoota garaa garaa kabajamaa kan jiru yoo ta'u kaayyoon ayyaanichaas bakkeewwan hawwata turizimii ta'an misoomsuufi beeksisuun madda galii taasisuudha.

Kallacha Oromiyaa

Header